پیشینه مرکز داده OVH فرانسه

تاریخچه مرکز داده OVH از سال 1999 در دورانی که بسیاری از مردم اینترنت را به عنوان یک عامل بالقوه نمی‌دیدند ،OVH به آنچه که از اینترنت [...]